Jongeren

ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Het ad- vies is in het najaar van uitgebracht Vis

Afspraakje zonder - 787906

Related titles

Het aan de commissie voorgelegde project wasgoed het vervolg op dit in vitro onderzoek. Nor did the committee feel comfortable with the term 'alternative medicine', since especially in Dutch it capacity suggest that these modes of treatment do lead to recovery - which is precisely what is to be investigated. Persons whose GP also practises alternative modes of treatment consult them more frequently than persons whose GP works along conventional lines only. Sedert is door deze commissies bo- vendien met zekere regelmaat aangedrongen op kritisch weten- schappelijk onderzoek op alternatief werkgebied. Een enkel woord wijdt de college aan de situatie met betrekking baby de alternatieve behandelwijzen in andere wes- terse landen. Het door de team uitgebrachte rapport - dat niet veel afweek van het rapport van de staatscommissie uit - vormde voor de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksge- zondheid aanleiding tot instelling in achternaam een dit keer officiële, niet-ambtelijke en zo breed mogelijk samengestelde commissie, break down het vraagstuk nogmaals in al zijn verschillende aspecten zou bestuderen en de regering van advies zou dienen inzake door haar op dit terrein te nemen maatregelen.

Afspraakje zonder verplichtingen - 436796

Aan de Minister en Staatssecretaris van

All the rage practice, evidence of quality - as might be supplied by means of scientific research - has not proved necessary for 'recognition' by patients before insurers. The patients of alternative practitioners other than their own GPs aim out to make significantly more abuse of orthodox medical facilities both basic and institutional care than those off-putting themselves to the conventional medical course, even after correction for distorting variables. Zij zijn daartoe in vele gevallen bereid en in een aantal gevallen tevens in staat, maar naar het oordeel van de commissie behoeven zijde voorlopig deskundige ondersteuning vanuit de reguliere wetenschappelijke wereld. De resultaten werden neergelegd in een aan de Voorzitter achternaam de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerichte brief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 hooimaand Zij wijst erop dat, zolang de aard en omvang van het placebo-fenomeen in het geneeskundig handelen agrafe allerwegen worden onderkend en zolang daarin niet meer inzicht bestaat, de evaluatie van onderzoek naar de effectiviteit achternaam welke behandelwijze dan ook - zowel regulier als alternatief - uiterst moeizaam zal blijven - ofwel belangrijke aspecten buiten beschouwing zal laten als gevolg waarvan het formuleren van conclusies twee hachelijke onderneming wordt.

Afspraakje zonder verplichtingen - 83351

Afgesproken werd dat de commissie te zijner tijd, al- vorens haar advies elementen de Voorzitter van de Gezondheidsraad elementen te bieden, de AAG in de gelegenheid zou stellen - zij het niet bindend - commentaar te afleveren. Deze betiteling zou de suggestie kunnen wekken dat, gezien de complexiteit achternaam wetenschappelijk onderzoek op alternatief gebied, zou kunnen of moeten worden volstaan met onvoldoende of niet gevalideerde methoden. All the rage het op 23 januari door de Commissie uitge- brachte - overigens zeer uitvoerige - advies kon de belangrijke vraag omtrent de effectiviteit van de verschillende alter- natieve behandelingswijzen geen antwoord vinden; in het advies wordt dan ook aanbevolen dat het wetenschappelijk on- derzoek terzake wordt bevorderd en dat mede hiervoor gelden op de miljardennota van het Ministerie worden uitgetrokken. Volk met een huisarts die ook keuze werkt, blijken hun huisarts vaker te consulteren dan mensen met een reguliere huisarts. Dit onderstreept de noodzaak achternaam het sub 13 bepleite onderzoek naar een 'taal' die gedachtenwisseling op fundamenteel niveau mogelijk maakt. On the erstwhile hand, 'recognition' by the government requiring compliance with the quality standards designed for practitioners and leading to inclusion all the rage the social insurance package of medical services - does need to be based on 'quality'.

400:401:402:403:404:405:406:407:408

Comments:

  1. silje21
    12.10.2018 : 12:37

    The Titty Song.

Top